Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
 
Vedtægter
 (hent som pdf)
 
Privatlivs-            politik
 (hent som pdf)
 
Vedtægter for Trørød Grundejerforening
 
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Trørød Grundejerforening. Foreningen er stiftet 5. september 1907 og har hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere over for private og over for offentlige instanser. Endvidere at varetage helhedens interesser for det område, som foreningen dækker.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
§ 3. Opgaver
Foreningen kan påtage sig at repræsentere medlemmerne i forhandlinger med kommunen, regionen og andre i spørgsmål, der falder under foreningens formål. I den forbindelse kan foreningen deltage i den offentlige debat, fremsætte udtalelser og forslag om de nævnte spørgsmål.
Foreningen skal tage stilling til ansøgninger om dispensation i bygge- og lokalplansager, der modtages fra kommunen til udtalelse.
Foreningen skal formidle informationer om relevante emner.
Foreningen kan gennemføre aktiviteter af oplysende art om området.
§ 4. Medlemmer
Som medlem kan optages enkeltpersoner og juridiske personer, der er grundejere i Trørød, jf. vedhæftede kort.
Der kan kun optages ét medlem pr. parcel.
Såfremt en person ejer flere ejendomme, kan denne kun optages med et enkelt medlemskab.
Som støttemedlemmer kan optages forretningsdrivende i Trørød og personer der har særlig tilknytning til Trørød, f.eks. tidligere grundejere i Trørød. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.
Medlemskab er kun gyldigt, når kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
§ 5. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Afholdelsen
Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober eller november måned i Rudersdal Kommune og indkaldes skriftligt med dagsorden til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

A. Valg af dirigent.
B. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
C. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
D. Forslag fra Bestyrelsen.
E. Forslag fra medlemmer, om hvilke der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
F. Valg, jævnfør nedenfor.
G. Emner, der af medlemmer alene ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
H. Eventuelt.

Der kan kun træffes afgørelser vedr. forslag, der er optaget i den tilsendte dagsorden.

Valg
Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
Formanden vælges for to år ved særskilt valg.
Bestyrelsens øvrige 5 medlemmer vælges også for to år, således at to medlemmer vælges det år, hvor formanden vælges; det andet år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
Der kan vælges op til 3 suppleanter også for to år.
Der vælges revisor og revisorsuppleant for to år.

Der kan ved de ovennævnte valg ske genvalg.
Valgbare er kun medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende regnskabsår. Der kan ikke vælges folketings-, regionsråds- eller kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Der kan udnævnes æresmedlemmer på livstid.

Hvert medlem har én stemme.
Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende regnskabsår.
Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.
Intet medlem kan ved fuldmagt repræsentere mere end ét andet medlem.

Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen kan træffe beslutninger med almindeligt stemmeflertal (en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), jf. dog bestemmelserne i §10 om ændring af vedtægter og §11 om ophævelse af foreningen.
Der gennemføres skriftlig afstemning, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver det.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 25 medlemmer af foreningen fremsætter krav herom overfor formanden eller hvis bestyrelsen beslutter det
Denne generalforsamling afholdes senest 4 uge efter, at anmodningen er modtaget/beslutningen er truffet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med en uges varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Bestemmelser om beslutningsdygtighed og stemmeberettigede er som angivet i § 5.
§ 7. Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
§ 8. Økonomi og ansvar
Foreningen skaffer dækning for sine udgifter bl.a. gennem kontingenter og afkast af egne aktiver.
§ 9. Bestyrelsen
Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Snarest muligt og senest 14 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Formanden og kassereren hver for sig tegner foreningen i økonomiske anliggender. Dog kan bestyrelsen bemyndige andre hertil.
Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om arbejdsopgaverne for foreningens formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt regler for beslutningstagen og suppleanters deltagelse.
Hvis formanden går af i perioden, fungerer næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan inddrage eller engagere yderligere arbejdskraft eller ekspertise.
§ 10. Vedtægter
Disse vedtægter gælder for Trørød Grundejerforening. Vedtægterne kan kun ændres ved, at der optages forslag herom som selvstændigt punkt på den udsendte dagsorden, og at dette vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen.
§ 11. Ophævelse af foreningen
Foreningens ophævelse kan ske på en særlig dertil indkaldt generalforsamling, der er indkaldt efter de i § 6 beskrevne regler.
Beslutning om ophævelse kræver, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ophævelsen.
Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig jfr. ovenfor, indkaldes en ny generalforsamling inden en måned. På denne generalforsamling træffes afgørelsen uden hensyn til antallet af fremmødte, men med samme kvalificerede stemmetal.
§12. Foreningens kapital
Såfremt grundejerforeningen ophæves, skal foreningens kapital tilfalde et almennyttigt formål indenfor grundejerforeningens område.
Formålet besluttes af generalforsamlingen.

Disse vedtægter er vedtaget af grundejerforeningens generalforsamling 21. oktober 2015.

De erstatter de hidtil gældende "Love for Trørød og Omegns Grundejerforening" af 5. september 1907, senest ændret 28. november 2013.

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent, Carsten Bertram.

Trørød grundejerforening optager medlemmer fra følgende område i Rudersdals kommune:
(Indenfor området findes adskillige lokale grundejerforeninger. De er servitutbestemte, så medlemskab er krævet. Varetager som regel fællesopgaver for en samlet bebyggelse. Der findes også vejlaug dannet frivilligt med henblik på at løse fælles, praktiske opgaver)
 
 
Privatlivspolitik for Trørød Grundejerforening
18. juni 2018
Trørød grundejerforening har på sit bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018 fastlagt følgende regler for behandling af persondata, således at foreningens personaledatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og Datatilsynets regler.
A. Indsamling af persondata.

Trørød grundejerforeningen får ved indmeldelse i foreningen de persondata der er nødvendige for foreningens daglige drift. Medlemmernes aflevering af disse persondata er en forudsætning for medlemskab og betragtes som samtykke til behandling af persondata i henhold til nedenstående.


B. Persondata for ejere/medlemmer.

Personnavne.

Adresse i Trørød. Hvis ejer bor andetsteds så også den adresse.

E-mailadresser.

Telefonnumre.

Disse data opdateres årligt i forbindelse med kontingentopkrævning.


C. Opbevaring og videregivelse af persondata.

De under B indsamlede persondata beror hos bestyrelsen.

De videregives til suppleanter og revisor ved behov herfor.


D. Kendskab til persondata udover den under B anførte datatype.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan få kendskab til yderligere personrelaterede data, som ikke er personfølsomme oplysninger, som måtte blive oplyst for Trørød Grundejerforening i forbindelse med kommunal sagsbehandling, byggesager, dispensationsansøgninger og lignende. Sådanne oplysninger bringes alene til bestyrelsens og videregives ikke til andre. Sådanne data opbevares ikke altid i et systematisk register, men indgår i foreningens arkiv og kan fremgå af bestyrelsens referater.

Sådanne data kan ikke i alle tilfælde fremsøges i foreningens arkiv. Idet arkivet er dannet over en årrække med anvendelse af skiftende teknologier og principper, ligesom arkivet – eller dele deraf – kan være gået tabt.

E. Offentliggørelse af persondata.

Data som nævnt under B om medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamling, samt i medlemsorientering (MO) fra grundejerforeningen. Medlemmers telefonnumre og e-mailadresser offentliggøres ikke. Persondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab behandles fortroligt.


F. Sletning af persondata.

De under B nævnte persondata slettes ikke f.s.v. angår ejernavne og adresser. Det skyldes hensynet til at kunne beskrive foreningens historie.

Data om ejere, der ikke længere er medlemmer af Trørød Grundejerforening indgår i foreningens arkiv, som beror hos bestyrelsen. Navne og ejendomme kan fremgå af et evt. jubilæumsskrift.


G. Dataansvarlig.

Trørød Grundejerforenings formand er ansvarlig for foreningens behandling af persondata.


K. Tilkendegivelse.

Dette regelsæt tilkendegives for Trørød Grundejerforenings medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside.Besluttet på bestyrelsesmøde i Trørød Grundejerforening d.18. juni 2018.
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!